MENY

Organisasjon

Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) er et selvstendig interkommunalt selskap, eid av fylkeskommunen, 22 kommuner og to interkommunale selskaper i Rogaland. Selskapet ble etablert 1. januar 1976 som det første interkommunale arkivet i landet.

IKA er rådgivningsorgan og arkivdepot for eierne, og driver opplæring og kursing i rutiner knyttet til både elektronisk og papirbasert dokumentflyt og arkiv.

I samråd med eierne skal IKA bidra til forsvarlig ordning og oppbevaring av eldre og avsluttet arkivmateriale, en rasjonell og effektiv arkivdanning og bygge opp den arkivfaglige kompetansen i kommunene.

IKA har 11 ansatte og er samlokalisert med Stavanger byarkiv, Statsarkivet i Stavanger og VID i Arkivenes Hus på Ullandhaug i Stavanger.

 

Representantskapet

Representantskapet er øverste organ for selskapet. Hver av eierne har en representant som velges av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for valgperioden. Representantskapet velger styret, og godkjenner årsmelding, årsregnskap, budsjettrammer og økonomiplan. Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte årlig innen utgangen av april måned.

Jostein Karlsen (IVAR IKS) – leder
Leif Erik Egaas (Eigersund kommune) – nestleder

 

Styret

Styrets oppgaver er å realisere forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal utøve myndighet og styring gjennom det enkelte driftsår, i samsvar med selskapsavtalen. Styret skal føre løpende tilsyn med selskapet og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg.

Tone M. Haugen (Randaberg kommune) – leder
Alf Magne Grindhaug (Karmøy kommune) – nestleder
Sigurd Eikje (Tysvær kommune) – styremedlem
Lisa Reime Helgeland (Hå kommune) – styremedlem
Siv Kristin Egenes (Lund kommune) – første varamedlem
Lin Øiesvold (IKA) – ansattes representant