MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Deltaker: Steg: Aktivitet:
MOTTAK
Bud 1 All post til barnehagen skal leveres i postmottaket (postkasse eller postboks) eller direkte til arkivtjenesten ved barnehagen (Merk! Postkasse skal ha lås.)
Arkiv Arkivtjenesten er ansvarlig for å hente post i evt. postkasse/postboks. Dette kan utføres av tiltrodd personale for arkivtjenesten.
Saksbehandler Personlig levert post. Dersom saksbehandler, førskolelærer, avdelingsleder, assistent eller andre mottar sakspost personlig, er det deres ansvar å levere denne til arkivtjenesten umiddelbart for registrering og journalføring.
Alle Elektronisk post (ekstern og intern). Det er saksbehandler, førskolelærer, avdelingsleder, assistent eller andre som mottar e-post, sitt ansvar å sørge for at e-post som er arkivverdig, dvs. inngår i saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, blir tatt ut på papir og levert arkivtjenesten for registrering i journalen.
Telefaks. Alle som mottar arkivverdig telefaks er ansvarlig for å bringe denne til arkivet for registrering i postjournal.
Arkivuverdig post skilles ut/arkivbegrenses (jfr. arkivforskriftens §3-19). Legges ved øvrig post til gjennomsyn. Kurstilbud som ikke er aktuelle kastes.
ÅPNING OG SORTERING
Arkiv 2 Personlig adressert post og personlig adressert e-post leveres uåpnet direkte til rette vedkommende. Viser det seg å være sakspost, følges retningslinjene som under personlig levert post.
3 Arkivansvarlig ved barnehagen åpner innkommet post. Dokumentene stemples med rødt journalstempel og påføres nødvendig informasjon (jfr. steg 9)
4 E-post blir åpnet og evt. bekreftet mottatt, er det sakspost tas det ut kopi på papir og arkivkopien følger vanlige rutiner for registrering.
5 Hastesaker og arkivverdig telefaks kopieres og kopien leveres til rette vedkommende. Originalen registreres og følger vanlig postgang. Saksbehandler kaster kopien når originalen er mottatt.
6 Arkivuverdig post skilles ut/arkivbegrenses (jfr. arkivforskriftens §3-19). Legges ved øvrig post til gjennomsyn. Kurstilbud som ikke er aktuelle kastes.
7 Feilsendt post returneres eller sendes rette vedkommende.
REGISTRERING
8 Innkommet brev registreres i manuell journal med: (jfr. steg 22)

 • Journalnummer
 • Dato for journalføring
 • Avsender/mottaker
 • Dokumentinnhold
 • Brevets dato
 • Evt. hjemmel for unntatt offentlighet
 • Arkivkode
 • Saksbehandler
 • Evt. lenking
Dokumenter unntatt offentlighet: Det er styrer/leder som har ansvar for å vurdere om et dokument er unntatt offentlighet og hvilken hjemmel det kan unntas etter.
9 Påfører dokumentene journaldato, journalnummer, arkivkode, evt. hjemmel for unntatt offentlighet, m.m. i stempelrubrikkene.
Rundskriv som er nødvendige vedlegg i en sak stemples og registreres på vanlig måte. Etter postrunden bør disse oppbevares sammen med andre rundskriv i egne permer.
10 Fordeler posten til respektive saksbehandlere.
11 Aviser, tidsskrifter, brosjyrer, etc. som ikke er adressert til person, legges i egen hylle eller på annet anvist sted.
SAKSBEHANDLING / UTGÅENDE KORRESPONDANSE
Saksbehandler 12 Kontrollerer at riktig arkivkode og evt. hjemmel for unntatt offentlighet er ført på innkommet dokument. Eventuelle endringer meldes arkivet som retter i journalen.
Saksbehandler er ansvarlig for å skjerme dokument med følsomme opplysninger mot innsyn fra uvedkommende under saksbehandlingsprosessen.
13 Returnerer registrerte dokument som ikke krever skriftlig svar til arkivet påtegnet behandlingsmåte (TE/TA = til etterretning/til arkiv, TLF = besvart pr. telefon, BS = besvart med retur av skjema), svar og dato.
Arkiv 14 Tildeler journalreferanser og arkivreferanser (journalnr. og arkivkode) til saksbehandler ved utgående brev i en sak.
Saksbehandler 15 Skriver utgående brev/dokument i brevmal i tekstbehandler (i Word) hvor tildelte journal og arkivreferanser innarbeides i brevs hode.
16 Leverer 2 kopier av utgående brev til arkiv. 1 eks. for saksmappe og 1 eks. til kopibok. Graderte brev må merkes unntatt offentlighet med riktig paragrafhenvisning.
Arkiv 17 Kopibok: Setter en gjenpart av utgående brev i kronologisk orden (etter dato) i kopibok. Kopibøker er unntatt offentlighet og skal bindes inn ved bortsetting. (Jfr. arkivforskriftens § 3-14, siste ledd.)
Saksbehandler 18 Legger originalen i konvolutt til frankering i egen kassett for ut-post.
19 Rensing: Det er saksbehandlers ansvar at saksmappen er renset for binders, kladdenotater, overflødige kopier og annet arkivuverdig materiale, før den leveres arkivet. (Jfr. Arkivforskriftens § 3-19)
20 Saker skal returneres til arkivet umiddelbart etter ferdigbehandling. Arkivpersonalet legger saken i arkivet og fjerner evt. lånekort (jfr. pkt 19).
Evt.
Ved bruk av e-post: Saksbehandler er ansvarlig for å kontrollere at sakspost som blir sendt som e-post kommer frem til rette vedkommende (kvittering). Dokumentet skrives ut på papir og leveres arkiv for registrering og ekspedering, på samme måte som vanlig papirpost.
UTLÅN FRA ARKIV
Saksbehandler 21 Det er ikke anledning for saksbehandlere å låne mapper fra arkivet uten å fylle ut lånekort. Bare saksmapper og ikke enkeltdokument lånes ut. Sakens dokumenter skal holdes samlet og utlånt saksmappe må aldri deles. Utlånt mappe settes tilbake i arkivet så snart som mulig
UTSKRIFT AV JOURNAL
Arkiv 22 Hovedregelen er at posten registreres i manuell journal (protokoll). Den manuelle journalen kan også føres i et regneark (Excel). Gjøres dette gjelder følgende:

 • Føring i regneark (Excel) er å betrakte som en manuell journal ført for hånd. Den skal foreligge på papir og bindes inn ved bortsetting, jfr. arkivforskrifta § 3-14.
 • Det skal brukes en standard mal som er godkjent av kommunens arkivansvarlig (i samarbeid med IKA). Denne malen skal ha en tilnærmet lik rubrisering som den manuelle journaltypen som brukes i kommunen.
 • Det skal altid foreligge papirversjon av postjournal ført i regneark. Dvs. etter hver gang det er registrert nye dokumenter skal det tas utskrift som fanger opp de siste registrerte dokumentene og lenkingen til saker disse dokumentene inngår i.
 • Etter avsluttet journalperiode (et år), skal det avsluttede journalåret skrives ut i sin helhet.
 • Hver ny journalperiode skal begynne med journalnr. 1.
 • Når man har samlet en bunke med utskrifter av journalårganger (ca. 1 cm. eller tykkere), skal disse bindes inn som en bok med det eldste journalnummeret først og det yngste sist.
 • Arkivplanen inneholder egen rutinebeskrivelse for innbinding.

Tilbake til “Faglige dokumenter”