MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Riksarkivaren sendte i juni ut et rundskriv vedrørende eierskap og forvalteransvar for pasientjournaler. Bakgrunnen er at Helse- og omsorgsdepartementet ba om en vurdering fra Justisdepartementet av ansvaret for pasientjournalene i tilfeller der en kommunalt ansatt lege har gått over i privat virksomhet.

Der legen er ansatt i en kommune, følger det av arkivloven at pasientjournalen er en del av kommunens arkiv. Etter arkivloven §9 kan offentlige arkiv ikke avhendes, selv om pasientjournalforskriften §15 sier følgende: “Ved skifte av fastlege kan pasienten kreve at pasientjournalen overføres til den nye fastlegen”. En god løsning vil derfor være at den nye fastlegen får kopi av pasientjournalen, og de originale pasientjournalene forblir dermed en del av kommunens arkiv.

Her kan du lese hele Rundskrivet om eierskap og forvalteransvar for pasientjournaler, samt Brev fra Justisdepartementet av 12 04 2011