MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

8. september la Riksrevisor Jørgen Kosmo frem dokumentet ” Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor”.

Målet med undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad Kulturdepartementet har ivaretatt sitt overordnete ansvar for å sikre at bevaringsverdig arkivmateriale i kommuner og fylkeskommuner blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden.

Bakgrunnsdata er samlet inn ved hjelp av dokumentanalyse, intervjuer, spørreskjemaundersøkelser, spørrelister og statistikk. Blant annet ble det sendt spørreskjema til samtlige av landets kommuner.

I undersøkelsen har Riksrevisjonen gjort følgende hovedfunn:

  • Manglende sikring av arkivene gir stor fare for tap.
  • Mye arkivmateriale er utilgjengelig for brukerne.
  • Mangelfull overordnet statlig styring og oppfølging av kommunal sektor.

Hele undersøkelsen kan du lese på Riksrevisjonens hjemmeside.

NRKs dekning av saken, finner du her.

For øvrig vil representanter fra Riksrevisjonen komme på IKAs kontaktkonferanse 18. november, og her vil de gjøre rede for undersøkelsen og funnene i den.