Skip to content

Elektronisk arkiv

Elektronisk arkiv er arkiv som består av elektroniske saksdokumenter.

Elektronisk journalføring vil si registrering av saksdokumenter i et elektronisk arkivsystem.

Et elektronisk arkivsystem er et system som brukes til å registrere, administrere, oppbevare og gjenfinne dokumenter som inngår i et arkiv. Det er vanlig å skille mellom sak-/arkivsystem og fagsystem.

Sak-/arkivsystem er generelle arkiv- og saksbehandlingssystem. Fagsystem er støttesystem som er spesialisert for saksbehandlingen i et organ eller en fagetat, og som ofte er tilrettelagt for håndteringen av et stort antall saker som krever tilnærmet lik behandling.

EDB Sak og Arkiv (Kontor 2000), ePhorte, Public 360 (Doculive) og WebSak er alle eksempler på sak-/arkivsystemer. CosDoc, Familia, FYSAK, Gemini, SATS, Unique, Winmap og Winmed er alle eksempler på ulike fagsystem.

Hovedregelen er at alle offentlige organ skal benytte seg av arkivsystem som følger kravene i Noark-standarden (jf. arkivforskriften § 11). Noark er en standard for elektronisk journal- og arkivsystemer. Første versjon kom i 1984 og den foreløpig siste i 2008. For mer informasjon om Noark, viser vi til Arkivverkets hjemmeside.

Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) har uttrekk av elektroniske arkivsystem fra eierkommunene i vårt elektroniske depot.